Lab


PRESENT MEMBERS  
Principal Investigator  
Raghu Padinjat
Ph.D Students
Sankhanil Saha  

Vaisaly R Nath

Int. Ph.D students  
 Avishek Ghosh  
Bishal Basak  
Aastha Kumari  
Amruta Naik  

Aishwarya V

Tiyasa Roy

Post Doctoral Fellows  
 Vishnu Janardhan  
 Shirish Mishra  
 Harini K  

 Annu Joseph

 

 Sanjeev Sharma

 

Arati SuvathaResearch Assistants

  • Yojet
  • Anusha
  • Navyashree Ramesh

 Alumni

Ph.D students:

  • Shweta Yadav;(TIFR, 2017); Tata Institute of Genetics, Bengaluru  
  • Aniruddha Panda (Manipal 2019) Yale University
  • Sudipta Ashe (Manipal 2109)